Freelo v2.1 (26.11.2020)

Freelo v2.0 (18.08.2020)

Freelo v1.9 (15.05.2020)

Freelo v1.8 (07.02.2019)

Freelo v1.7 (19.01.2018)

Freelo v1.6 (17.10.2017)

Freelo v1.5

Freelo v1.4

Freelo v1.3

Freelo v1.2

Freelo v1.1

Freelo v1.0